Rentierii au termen până la sfârşitul lunii să-şi vizeze carnetele

Rentierii au termen până la sfârşitul lunii să-şi vizeze carnetele
Rentierii au termen până la sfârşitul lunii să-şi vizeze carnetele

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte agricultorilor că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, rentierii trebuie să se prezinte pînă la data de 31 august la Centrele judeţene al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în vederea vizării carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendar, actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui, document coordonate bancare (opţional/recomandat), decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, pînă la 31 august, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărîre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *