Câştigul salarial*) mediu în luna noiembrie 2014

În luna noiembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2412 lei, cu 2,3% mai mare decât în luna octombrie 2014.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1743 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 38 lei (2,2%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4166 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1033 lei).

Noiembrie 2014 comparativ cu Noiembrie 2013

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,6%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 104,3%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2014 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 102,4%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 130,1% cu 3,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2014.

Indicatori-salariu-nov.2014

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 

*) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii.

 

Noiembrie 2014 comparativ cu Octombrie 2014

În luna noiembrie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat creşteri faţă de luna octombrie 2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale sau pentru sărbători), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

§         cu 23,0% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii);

§         între 9,0% şi 13,0% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de poştă şi de curier, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport;

§         între 5,5% şi 9,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor din tutun, fabricarea echipamentelor electrice, cercetare-dezvoltare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

§         între 4,0% şi 5,0% în alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea produselor textile, transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna octombrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

§         cu 12,8% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);

§         între 4,5% şi 7,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea altor mijloace de transport.

§         între 2,0% şi 3,0% în telecomunicaţii, transporturi aeriene.

În sectorul bugetar[2] s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie în învăţământ (1,7%), sănătate şi asistenţă socială (1,7%), respectiv în administraţia publică (0,7%).

Precizări metodologice         

1. Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2014 eşantionul cuprinde 22.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 91,41% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

2. Datele obţinute din cercetarea statistică lunară privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de tipul:

–          asistenţă socială,

–          activităţi culturale, sportive şi recreative,

–          peisagistică şi servicii pentru clădiri,

–          agricultură,

–          distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare,

–          construcţii,

–          transport şi depozitare,

–          producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,

–          închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc.

Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare.

3. Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ – cca.3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială – cca. 9%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.). Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2. Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, cu completările şi modificările ulterioare.

4. Concepte şi definiţii

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru  munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Indicele câştigului salarial nominal brut se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal brut din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.

Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.

Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual.

 ANEXA

 Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN

 

 

 

DIVIZIUNE

CAEN

Rev.2

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU

ÎN LUNA NOIEMBRIE 2014

BRUT

NET

LEI

% faţă de oct. 2014

LEI

% faţă de oct. 2014

TOTAL ECONOMIE

 

2412

102,3

1743

102,2

Agricultură, silvicultură şi pescuit

01-03

1845

96,9

1334

97,0

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

01

1752

102,4

1270

102,5

Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură

02-03

2069

86,9

1487

87,2

Industrie total

05-39

2465

103,0

1781

103,0

Industria extractivă

05-09

4507

97,0

3202

97,0

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

05

3829

101,7

2715

101,5

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

06

5882

92,7

4166

92,6

Extracţia minereurilor metalifere

07

3217

93,8

2295

94,3

Alte activităţi extractive

08

2358

103,2

1698

103,2

Activităţi de servicii anexe extracţiei

09

5239

101,6

3739

102,0

Industria prelucrătoare

10-33

2285

104,2

1656

104,2

Industria alimentară

10

1595

100,8

1161

100,7

Fabricarea băuturilor

11

2698

102,9

1934

102,8

Fabricarea produselor din tutun

12

5557

107,9

3960

108,3

Fabricarea produselor textile

13

1986

104,9

1439

104,9

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

1514

99,5

1112

99,5

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

15

1616

101,6

1182

101,5

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

16

1675

103,2

1223

103,0

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

17

2298

104,2

1655

104,0

Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

2457

111,6

1777

111,9

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

19

5243

95,5

3714

95,4

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

20

2910

108,6

2098

108,9

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

21

3792

105,8

2715

105,8

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

22

2432

104,2

1752

104,2

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

2396

102,4

1731

102,5

Industria metalurgică

24

2917

94,2

2086

93,9

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

25

2289

102,6

1652

102,7

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

26

3004

106,0

2160

105,8

Fabricarea echipamentelor  electrice

27

2538

106,7

1840

107,1

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a

28

2913

104,8

2090

104,9

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

29

3083

112,7

2253

112,9

Fabricarea altor mijloace de transport

30

3099

95,4

2212

95,4

Fabricarea de mobilă

31

1668

104,3

1214

103,8

Alte activităţi industriale n.c.a.

32

1821

104,9

1319

104,9

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

33

2653

99,6

1905

99,5

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

35

4155

100,1

2965

100,2

Distribuţia apei, salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

36-39

2105

101,5

1520

101,6

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

36

2503

100,1

1793

100,1

Colectarea şi epurarea apelor uzate

37

2322

100,0

1672

99,7

Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare

38-39

1717

103,8

1252

103,9

Construcţii

41-43

1802

100,8

1303

100,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

45-47

2141

101,6

1552

101,6

Transport şi depozitare

49-53

2539

104,5

1832

104,9

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

49

2122

101,1

1529

101,5

Transporturi pe apă

50

2996

104,7

2180

104,7

Transporturi aeriene

51

5203

97,7

3726

97,7

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport

52

3632

109,3

2610

109,1

Activităţi de poştă şi de curier

53

2341

108,8

1711

109,8

Hoteluri şi restaurante

55-56

1416

103,4

1033

103,5

Informaţii şi comunicaţii

58-63

4400

100,4

3281

100,4

Activităţi de editare

58

3762

101,9

2874

102,1

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe

59-60

3384

99,6

2400

99,6

Telecomunicaţii

61

4089

97,3

2939

97,0

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice

62-63

5276

102,2

4033

102,2

Intermedieri financiare şi asigurări

64-66

5475

105,5

3939

105,1

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

64

5700

105,1

4095

104,4

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

4812

102,8

3466

103,2

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

66

4280

121,5

3128

123,0

Tranzacţii imobiliare

68

2029

101,9

1464

101,6

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

69-75

3668

101,9

2642

101,9

  Din care:

  Cercetare-dezvoltare

72

3940

106,1

2814

106,2

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

77-82

1798

102,9

1300

102,5

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*)

84

3353

100,8

2389

100,7

Învăţământ

85

2196

102,1

1567

101,7

Sănătate şi asistenţă socială

86-88

2102

101,7

1518

101,7

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

90-93

1807

102,1

1307

102,0

Alte activităţi de servicii

94-96

1646

100,7

1200

100,6

*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi

 

 [1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *