Câştigul salarial mediu în luna august 2014

În luna august 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2331 lei, cu 2,0% mai mic decât în luna iulie 2014.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1683 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 36 lei (-2,1%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4484 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (996 lei).

August 2014 comparativ cu August 2013

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,9%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 104,0%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2014 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 98,2%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 125,8%, cu 2,2 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2014.

 

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Indice-preturi-de-consum 

*) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii.

 

 

August 2014 comparativ cu Iulie 2014

În luna august 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna iulie 2014. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).

 

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

§         cu 13,0% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 11,3% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

§         între  6,0% şi 8,0% în fabricarea produselor textile, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

§         între  5,0% şi 6,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

 

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

§       cu 11,7% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;

§       între 7,5% şi 8,0% în fabricarea produselor din tutun, alte activităţi extractive;

§       între 3,5% şi 5,0% în activităţi de editare, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei.

În sectorul bugetar[2] s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (-3,2%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, administraţie publică (-0,8%). În sănătate şi asistenţă socială s-a înregistrat o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net (0,5%).

 

Precizări metodologice     

1. Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2014 eşantionul cuprinde 22.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 91,41% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

2. Datele obţinute din cercetarea statistică lunară privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de tipul:

–          asistenţă socială,

–          activităţi culturale, sportive şi recreative,

–          peisagistică şi servicii pentru clădiri,

–          agricultură,

–          distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare,

–          construcţii,

–          transport şi depozitare,

–          producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,

–          închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc.

Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare.

3. Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ – cca.3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială – cca. 9%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.). Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2. Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, cu completările şi modificările ulterioare.

4. Concepte şi definiţii

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru  munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Indicele câştigului salarial nominal brut se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal brut din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.

Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.

Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual.

 

 

ANEXA

 

Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN

 

 

 

 

DIVIZIUNE

CAEN

Rev.2

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU

ÎN LUNA AUGUST 2014

BRUT

NET

LEI

% faţă de iulie

2014

LEI

% faţă de iulie

2014

TOTAL ECONOMIE

 

2331

98,0

1683

97,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

01-03

1804

98,6

1303

98,6

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

01

1696

98,5

1229

98,6

Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură

02-03

2070

99,0

1486

98,7

Industrie total

05-39

2375

96,3

1713

96,3

Industria extractivă

05-09

4896

103,0

3474

103,0

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

05

4536

111,6

3210

111,7

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

06

6332

98,3

4484

98,3

Extracţia minereurilor metalifere

07

3218

93,8

2284

93,7

Alte activităţi extractive

08

2421

108,1

1746

107,5

Activităţi de servicii anexe extracţiei

09

5318

103,8

3785

103,9

Industria prelucrătoare

10-33

2145

95,6

1553

95,7

Industria alimentară

10

1556

100,5

1133

100,2

Fabricarea băuturilor

11

2666

101,4

1913

101,3

Fabricarea produselor din tutun

12

5717

107,4

4078

108,0

Fabricarea produselor textile

13

1821

92,0

1319

92,0

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

1480

96,0

1086

95,9

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

15

1516

94,3

1109

94,4

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

16

1616

100,8

1180

100,7

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

17

2190

99,1

1581

99,2

Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

2190

95,7

1578

95,9

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

19

5910

104,7

4184

104,7

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

20

2668

96,0

1915

96,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

21

3455

87,1

2469

87,0

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

22

2265

97,3

1630

97,2

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

2361

98,7

1701

98,4

Industria metalurgică

24

3067

100,7

2194

100,7

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

25

2164

97,3

1561

97,4

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

26

2766

93,7

2006

94,2

Fabricarea echipamentelor  electrice

27

2322

98,8

1673

98,8

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a

28

2673

95,2

1913

95,0

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

29

2668

88,4

1943

88,7

Fabricarea altor mijloace de transport

30

3287

98,4

2344

98,3

Fabricarea de mobilă

31

1506

96,8

1102

97,0

Alte activităţi industriale n.c.a.

32

1758

98,6

1273

98,6

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

33

2647

98,7

1896

98,8

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

35

4240

94,1

3020

93,8

Distribuţia apei, salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

36-39

2080

96,9

1498

96,8

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

36

2521

95,3

1803

95,2

Colectarea şi epurarea apelor uzate

37

2295

95,0

1650

94,8

Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare

38-39

1654

99,6

1203

99,5

Construcţii

41-43

1796

99,8

1299

99,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

45-47

2087

98,1

1511

97,6

Transport şi depozitare

49-53

2407

98,2

1731

98,1

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

49

2090

99,8

1498

99,7

Transporturi pe apă

50

2925

100,3

2155

101,0

Transporturi aeriene

51

5277

99,2

3780

99,1

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport

52

3378

95,9

2427

95,8

Activităţi de poştă şi de curier

53

1963

96,2

1429

96,4

Hoteluri şi restaurante

55-56

1366

98,6

996

98,5

Informaţii şi comunicaţii

58-63

4375

100,5

3266

100,7

Activităţi de editare

58

3755

104,5

2868

104,7

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe

59-60

3441

97,7

2443

97,2

Telecomunicaţii

61

4157

97,2

2992

96,9

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice

62-63

5155

101,4

3953

101,9

Intermedieri financiare şi asigurări

64-66

5154

95,8

3693

95,6

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

64

5426

96,0

3888

95,9

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

4482

95,3

3206

95,0

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

66

3448

93,4

2489

93,4

Tranzacţii imobiliare

68

1982

97,2

1432

96,9

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

69-75

3564

97,2

2563

97,0

  Din care:

  Cercetare-dezvoltare

72

3489

95,9

2486

95,2

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

77-82

1742

100,4

1263

100,4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*)

84

3305

99,4

2353

99,2

Învăţământ

85

2004

97,4

1431

96,8

Sănătate şi asistenţă socială

86-88

2075

100,6

1498

100,5

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

90-93

1790

102,0

1296

101,9

Alte activităţi de servicii

94-96

1632

98,3

1190

98,2

*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi

 

 

 

 

 

 

 [1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *