Burse pentru studenți 2023-2024 | Care sunt criteriile și câți bani pot încasa

Criteriile pentru acordarea burselor în sistemul de învățământ superior ar putea fi modificate printr-un proiect de ordin al Ministerului Educației, care a fost lansat într-o dezbatere publică.

Bursele care vor fi acordate anul acesta sunt împărțite în opt categorii, finanțarea provenind în primul rând de la buget dar poate proveni și din alte surse atrase de universitate, fie prin programe instituționale, finanțare pro bono sau alte surse.

Pe lângă bursele guvernamentale, operatorii economici, organizațiile neguvernamentale sau persoanele fizice și juridice pot oferi studenților burse sau orice altă formă de sprijin pe bază de contract.

Tipurile de bursă
Bursele de excelență olimpică sunt acordate studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Ele se acordă pe toată durata studiilor universitare de licență, dacă se menține performanța academică.

Bursele pentru performanță se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă. Acestea se distribuie conform metodologiei proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.
Aceste burse pot fi acordate studenţilor care îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

– au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;
– au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete;
– în alte situaţii, stabilite de instituțiile de învățământ superior de stat prin metodologiile proprii.
Această formă de stimulent financiar se poate acorda începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către instituţiile de învăţământ superior, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. Nu este specificat cum va fi stabilită valoarea sa.

Bursele de studiu și cele pentru învățământ dual se acordă studenților care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat. Bursele de studiu se acordă în limita bugetului alocat cu această destinație și în conformitate cu metodologia proprie a instituției de învățământ superior de stat. Ordinul prevede că valoarea acestor burse este egală cu salariul net al unui profesor debutant.

Bursele pentru învățământ dual se acordă studenților înscriși la un program de studii din cadrul învățământului dual ce îndeplinesc condițiile stabilite prin metodologiile proprii fiecărei universități.

Operatorii economici sau autoritățile locale pot acorda burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar. Cuantumul bursei pentru învățământ dual va fi stabilit ulterior, prin ordin al ministrului educației.

Bursele pentru masterat didactic sunt acordate studenților care frecventează cursurile de masterat didactic, într-o instituție de învățământ superior de stat, iar cuantumul acestora este egal cu salariul net al unui profesor debutant.

Bursele sociale
Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență, de a facilita accesul și de a menține în sistemul de învățământ superior de stat studenţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate şi celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi. Mai mult, acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat.

Documentul prevede că bursele sociale sunt acordate după „consultarea reprezentanților studenților, inclusiv organizațiile studențești din instituţia de învăţământ superior de stat”. Acest tip de burse pot fi cumulate cu alte tipuri de burse, dacă studentul îndeplinește criteriile specifice stabilite în metodologiile proprii pentru ambele categorii de burse și sunt acordate pe întreaga durată a programului de studii, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Pot beneficia de burse sociale studenții care se încadrează în cel puțin unul dintre următoarele criterii:

– sunt orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv aceia pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
– sunt bolnavi de tuberculoză, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;
– cei care fac parte dintr-o familie care nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului sau anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Burse sociale ocazionale

Studenţii pot beneficia şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă primesc și o altă categorie de bursă:

– bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor orfani sau aflați în plasament, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
– bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitarpentru fiecare copil născut;
– bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie sau soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar. Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul instituției de învățământ superior de stat, la propunerea Consiliului de administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Bursele speciale
Acestea pot fi acordate studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:

– au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;
– în situaţii stabilite de instituţiile de învăţământ superior prin regulamentele proprii.

Bursele de performanță sportivă pot fi primite de către studenţii care au obţinut performanţe sportive deosebite, iar condițiile de acordare sunt stabilite prin metodologiile proprii universităților de stat.

Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de învăţământ superior de către Ministerul Educaţiei, în limita bugetului alocat cu această destinație, proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, la ciclurile de studii de scurtă durată, licenţă şi master din instituţia de învățământ superior respectivă, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse, pe baza costului standard (echivalentul a 10% din salariul de bază minim brut pe țară) pentru fondul de burse și protecție socială.

Este important de menționat că, pentru studenții înscriși la programe de studii universitare de licență în domenii legate de STIM (științe exacte, tehnologie, inginerie și matematică), un factor de 33% se aplică taxelor standard pentru burse și fonduri de asigurări sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *