Primăria Călărași: Anunț de licitație pentru concesionarea unui teren situat în Călărași, strada Victor Babeș, nr. 1bis

  1. Primăria Călărași: Anunț de licitație pentru concesionarea de terenuri
    Primăria Călărași: Anunț de licitație pentru concesionarea de terenuri

    Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii îl reprezintă imobilul teren aflat în proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 157 mp, situat în Călărași, strada Victor Babeș, nr. 1bis, cu număr cadastral 29601.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:26.04.2017, ora 1600.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1000.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul CălăraşiTel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.

 

 

 

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN

DRĂGULIN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *