Primăria Călărași: Anunț de licitație pentru concesionarea de terenuri

  1. Primăria Călărași: Anunț de licitație pentru concesionarea de terenuri
    Primăria Călărași: Anunț de licitație pentru concesionarea de terenuri

    Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii este reprezentat de următoarele terenuri  arabile și neproductive aflate în domeniul privat al municipiului Călăraşi, situate în în extravilanul municipiului Călărași  cu destinația înființare culturi furajere, după cum urmează:

În Tarlaua 96, Parcela  A441,  NC 28832,  CF 28832 a municipiului Călărași:

LOT 1- 20,00 ha ,  LOT 2 – 10,00 ha,  LOT 3- 3,00 ha,  LOT 4-  2,00 ha, LOT 5- 1,00 ha, LOT 6- 1,1154 ha,

LOT 7- 1,00 ha,  LOT 8- 1,00 ha,   LOT 9- 1,00 ha,  LOT 10 – 1,00 ha

În Tarlaua 100,  Parcela  A453/7, NC 28614,  CF 28614 a municipiului Călărași:

LOT 1  –  10,00 ha,    LOT 2  –  12,8165 ha

În Tarlaua 108,  Parcela  A485, NC 28617,  CF 28617 a municipiului Călărași:

LOT 9 – 3,00 ha,  LOT 10 – 2,00 ha, LOT 11  –  2,1212 ha

În Tarlaua 118,  Parcela  A530,  NC 28619,  CF 28619  a municipiului Călărași:

LOT 1 – 20,00 ha, LOT 4 – 7,9677 ha,  LOT 5 – 10,00 ha

În Tarlaua 119,  Parcela  A535,  NC 28621,  CF 28621  a municipiului Călărași:

LOT 1 – 32,8825 ha

În Tarlaua 120,  Parcela  N540,  NC 28651,  CF 28651  a municipiului Călărași:

LOT 1–2,1 ha

 

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:25.04.2017, ora 1600.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2017, ora 1400.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.05.2017, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul CălăraşiTel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.

 

 

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *