Creşte valoarea ajutorului de deces

Creşte valoarea ajutorului de deces

Valoarea ajutorului de deces se majorează cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului şi cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului.

Din luna februarie 2017, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de fa-milie). Din ianuarie 2018, pentru decesul asiguraţilor se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Potrivit legii, ajutorul se achită unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi numai dacă nu există o altă solicitare din partea persoanelor de mai sus. Acest ajutor este acordat direct de către casele de pensii.

Ce acte sînt necesare pentru acordarea ajutorului de deces:
•cerere pentru acordarea ajutorului;
•certificat de deces (original şi copie);
•act de identitate al solicitantului (original şi copie);
•acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
•dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
•dacă e cazul, adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vîrstă cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţămînt organizată (original).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *